Entering the maze

The four champions enter the Triwizard maze

PM Triwizard Tournament maze third task